Tevékenység

 

A HAGYATÉKI ELJÁRÁS

fő szabályai

 

A hagyatéki eljárás szabályairól a 2010. évi XXXVIII. törvény rendelkezik.

A jegyző feladatai :

Az eljárás az illetékes önkormányzat jegyzőjénél indul a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezése után, hivatalból vagy az érdekelt kérelmére.

Leltározás :

A magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlanvagyont leltározni kell. Ha a hagyatékban nincs ingatlan, a leltár akkor kötelező, ha

-az ingó vagyon értéke a 300.000 Ft-ot meghaladja,

-és szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú, vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy a hagyatékban érdekelt,

- ismeretlen helyen tartózkodik az örökös,

- nincs ismert örökös,

- az örökösként érintett személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság kéri,

-vagy a bejelentett hagyatéki teher várhatóan meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.

Az önkormányzat leltárelőadója a leltár idejéről és helyéről az ismert örökösöket, egyéb érdekelteket értesíti és az elkészített hagyatéki leltárt, vagy a nemleges nyilatkozatot jegyzőkönyvben rögzíti.

A leltár felvételéhez szükséges dokumentumok, információk :

-halotti anyakönyvi kivonat vagy másolat,

-az ingatlanra vonatkozó okiratok,

-törvényes- és/vagy végrendeleti örökösök adatai,

- végrendelet,

- öröklési ill. ajándékozási szerződés másolata, vagy utalás arra, hogy hol és kinél található,

-értékpapírok, takarékbetétkönyv, részvény, életbiztosítási kötvény, pénz- és hitelintézetnél vezetett számlák,

-gazdasági társaságban, vállalkozásban fennálló tagság, érdekeltség vagy részesedés mértéke,

-hatósági engedélyhez kötött gépjármű (személygépkocsi, motorkerékpár stb.) okiratai,

- a fel nem vett utolsó havi nyugdíj vagy egyéb ellátás összege és törzsszáma,

-hagyatéki teher, ill. követelés,

- temetési számlák.

A hagyatéki leltárt, a végrendeletet, az egyéb okiratokat a leltározás befejezése után a jegyző megküldi az illetékes közjegyzőnek az eljárás lefolytatása céljából.

Hagyatéki tárgyalás a közjegyző előtt:

A hagyatéki eljárás lefolytatása a közjegyző hatáskörébe tartozik, fő szabály szerint az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti közjegyző illetékes.

A közjegyzői eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos kérdések lehetőleg jogvita nélkül rendeződjenek.

Aki rendelkezik a végrendelet eredeti példányával, az köteles azt a jegyzőnek ill. a közjegyzőnek átadni.

A hagyatéki tárgyalásra a közjegyző megidézi az összes érdekeltet. A szabályszerűen megidézett személyek távolmaradása a hagyatéki tárgyalás megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza.

A tárgyaláson a közjegyző először a hagyatéki leltárt ismerteti, szükség esetén kijavítja, kiegészíti. A hagyatéki leltár tartalmával kapcsolatban a tárgyaláson megjelentek észrevételt tehetnek.

Az örökhagyó végintézkedését a közjegyző a tárgyaláson hirdeti ki.

A közjegyző a feleket nyilatkozattételre, okiratok bemutatására, adatok szolgáltatására hívhatja fel, illetve bíróságoktól, hatóságoktól adatokat, iratokat szerezhet be.

A hagyatéki eljárásban általában csak okirati bizonyításnak van helye.

A közjegyző megállapítja a tényállást, az öröklés adott ügyben irányadó rendjét, valamint rögzíti, hogy ki és milyen jogcímen támasztott igényt a hagyatékkal szemben.

A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A közjegyzőnek nem kötelessége kinyomozni pl. az örökhagyó vállalkozásait, tartozásait, és az egyéb, vele nem közölt tényeket. Az örökösök azonban indokolt esetben kérhetik a hagyatéki tárgyalás elhalasztását vagy felfüggesztését addig, míg a vagyoni viszonyok tisztázódnak.

A hagyatékot a közjegyző ideiglenes vagy teljes hatályú végzéssel adja át. Ha nincs öröklési vita, akkor a közjegyző teljes hatállyal adja át a hagyatékot. Ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés akkor hoz, ha nincs helye a teljes hatályú átadásnak. Vita esetén 30 napon belül bírósághoz lehet fordulni.

Ha egyezség alakul ki a felek között, úgy elkerülhető a hosszadalmas és költséges peres eljárás.

Öröklési bizonyítvány

A közjegyző öröklési bizonyítványt állít ki, ha csak az örökösi minőséget kell igazolni. Az öröklési bizonyítvány kiállítását kérheti az örökösökként érdekelt , a hagyatéki hitelező és a végrendeleti végrehajtó is.

 

 

Bemutatkozás | Tevékenység | Elérhetőség | Hivatkozások | ©2010 Juhászné Dévai Anita