Tevékenység

 

ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉS

 

A Ptk. rendelkezései:

Életjáradéki szerződés alapján a járadékadásra kötelezett a járadékszolgáltatásra jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadékszolgáltatásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.

Az életjáradékot havonta előre kell teljesíteni. A járadékszolgáltatásra jogosult a hat hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül nem érvényesített járadékot bírósági úton nem követelheti.

Az életjáradéki szerződésre egyebekben a tartási szerződés szabályait kell alkalmazni.

Az életjáradéki szerződésnek a tartási szerződéshez hasonlóan az a célja, hogy az eltartott létfenntartását, ellátását biztosítsa, azonban az életjáradéki szerződés esetén ez nem természetben, hanem pénz vagy - az új Ptk. szerint - más helyettesíthető dolog szolgáltatásával történik.

A jogszabály nem tartalmaz speciális előírásokat az életjáradékra vonatkozóan, csupán úgy rendelkezik, hogy a tartási szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Fontos eltérés a két szerződésfajta között, hogy életjáradéki szerződésnél önmagában a felek közti viszony megromlása nem indokolja a szerződés megszüntetését, hiszen a személyes kapcsolat kevésbé fontos.

Az életjáradékot havonként előre kell megfizetni, mert így valósítható meg a szerződés célja, a jogosult megfelelő ellátása.

Az életjáradéki szerződés módosítására vagy megszüntetésére ritkán és abban az esetben kerül sor, ha a szerződés-kötéskori helyzethez képest a felek jövedelmi és egyéb viszonyaiban lényeges változás következett be.

KÖTELESRÉSZ

Az új Ptk. jelentős változást vezetett be, a szerződés megkötésétől számított 2 éven belül megnyílt öröklés esetén ugyanis a kötelesrész alapjához kell számítani az öröklési, tartási, életjáradéki vagy gondozási szerződéssel lekötött vagyon értékének a ténylegesen nyújtott tartás, életjáradék ill. gondozás értékével nem fedezett részét, az öröklés megnyíltakor számított értéken.

 

 

Bemutatkozás | Tevékenység | Elérhetőség | Hivatkozások | ©2010 Juhászné Dévai Anita